Попечительский совет

Информация о работе Попечительского Совета

 по КГУ «Катон-Карагайский аграрно-технический колледж»

 

       Попечительский Совет  создан  в 2019 году. В состав  Попечительского Совета  вошли: Заместитель директора по ВР, социальные партнеры, родители, психолог, студенты, всего в количестве -9 человек.

Попечительский Совет  в течение года совместно с социальным педагогом колледжа определили число семей студентов, находящихся в сложном материальном положении, т.е.  малообеспеченные семьи. В течение года под руководством Попечительского совета  была организована благотворительная акция «Твори добро» для нуждающихся студентов колледжа: педагогами и мастерами п/о были собраны вещи и канцелярские товары.

По инициативе Попечительского совета коллектив колледжа  принял решение о перечислении однодневного заработка в фонд оказания помощи пострадавшим и перечислил 106  тысяч тенге связи с чрезвычайным происшествием.

 

 

Директор                                                                                  Кудабаев С.Д.

Исп.А Узбаев

                           

 

 

2019-2020 жылға арналған «Катон — Қарағай аграрлық-техникалық колледжі» КММ қамқоршылар кеңесінің құрамы.

 

Аты-жөні Жұмыс орны Байланыс телефондары

 

1 Айдабулина Ш. Кеңестің төрағасы. Әлеуметтік серіктес «Айдабулин» Ж/К- басшысы 87058433388
2 Айдарбаева Т.Т. Мемлекеттік орган. «Үлкен Нарын ауылдық округінің әкімшілігі» ММ бас маманы 87777494532
3 Балгожина Н.К. Құқық қорғау өкілі. Катонқарағай АПБ КТІБ УПИ полиция капитаны 87778520353
4 Высокина О.А. Ата-аналық қоғамдастық өкілі

«Катон — Қарағай аграрлық-техникалық колледжі» КММ,

еден жуушы.

87775429213
5 Нечаева  О.П. Ата-аналық қоғамдастық өкілі, аудандық метеостанциясының Агрометеролог технигі 87051507647
6 Бердіярова  К.Б. Ата-аналық қоғамдастық өкілі

«Үлкен Нарын Лицей» мектебінде мұғалім

87479753276
7 Кисин Т.Ж. Әлеуметтік серіктес демеуші «Кисин» Ш/Қ басшысы 87053076077
8 Турашева С.Н. Әлеуметтік серіктес «Турашева» Ж/К басшысы 87058743388
9 Әділбек К.Қ. Аудандық жастар маслихат депутаты«Шығармашылық үйі»КМҚК педагог. 87074707255

Состав попечительского совета КГУ «Катон — Карагайский аграрно-технический колледж» УО ВКО  2019-2020гг.

 

Ф.И.О. Место работы Сотовый телефоны
1 Айдабулина Ш. Председатель совета. Руководитель КХ «Айдабулин» социальный партнер 87058433388
2 Айдарбаева Т.Т. Главный специалист Государственное агентство. ГУ «Администрация Больше Нарынского сельского округа» 87777494532
3 Балгожина Н.К. Представитель правоохранительных органов. Катон-Карагайский АПБ КТИБ УПИ капитан полиции 87778520353
4 Высокина О.А. Представитель родительского сообщества

Уборщик полов в КГУ «Катон — Карагайский аграрно-технический колледж».

87775429213
5 Нечаева  О.П. Представитель родительскогосообщества, техник-агрометеоролог районной метеостанции 87051507647
6 Бердіярова  К.Б. Представитель родительского сообщества

педагог Больше Нарынского лицея

87479753276
7 Кисин Т.Ж. руководитель крестянскогохозяйства «Кисин» социальный партнер 87053076077
8 Турашева С.Н. Руководитель ИП «Турашева»социальный партнер 87058743388
9 Әділбек К.Қ. Депутат молодёжного районного маслихата, педагог ГП «Дом творчества». 87074707255

«Саналы ұрпақ» шеңберінде

http://»Саналы ұрпақ шеңберінде

Колледжімізде 9-19 ақпан аралығында өскелең жас ұрпақ арасында парасаттылық қағидаттарын насихаттау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұстанымды тәрбиелеу мақсатында «Саналы ұрпақ»клубы шеңберіндеонкүндік өткізілді. Бұл үрдіске апталықтың іс шараларын іске асыру шеңберінде «Саналы ұрпақ» кеңсесі әзірлеген тағылымдама оң тәжірибе ықпал етті. Әл-Фарабидің «Қайырымды қоғам туралы» ілімі елдің азаматтары қандай болуы керек деген сұраққа жауап береді. Бұл жас ұрпаққа парасаттылық, адалдық, әділдік, адамгершілік, сатқындыққа жол бермеу, сенімділік және басқа да ізгіліктерді дарыту бойынша біртұтас процесс ретінде білім беру мен тәрбиелеуді қамтамасыз ететін ұйым. Бұл жерде жастар парасаттылық мәдениетінің қалыптасу тарихын, оның моральдық-адамгершілік және психологиялық негіздерін таниды және кәсіптегі, қызметтегі жариялылық, қоғамдық-саяси өмірдегі парасаттылық пен ізгілік құндылықтарына негізделген тиімді мінез-құлық модельдерін үйренеді, сыбайлас жемқорлыққа қарсы этика және қоғамға қызмет ету саласында маңызды құзыреттіліктерге ие болады. 12.02.2021ж. жасөспірімдердің бойында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатында колледжішілік жылдық жоспарға сай «Саналы ұрпақ» клубы, педагог- психолог Д.К. Асанованың ұйымдастыруымен «Баланың жақсы азамат болып өсуі үшін ата-аналар балаға нені үйрету керек?» тақырыбында ата-аналар арасында сауалнама өтті. Сондай-ақ, куратор және жатақхана меңгерушісі О.О.Занинаның тобында «Честность» («Адалдық»)- тәрбие сағаты өткізіліп, «Әмиан жоғалттым: оны қайтару мүмкіндігіқай елде басым»тақырыбында арнайы дайындалған бейнеролик (https://youtu.be/BtWBsMb-IIM) көрсетілді. Студенттер үшін арнайы әзірленген парасаттылық пен ізеттілікті және де өзін-өзі бағалау бойынша дәріс-тренинг жасалып, нәтижесінде студенттер арасында эссе жазудан байқау өткізілді. Еңүздік эссе жазған 3ПО-19 тобы студенті Нұрсолтанова Жанерке. Апталық қорытындысы бойынша студенттік ортада әдептілікті арттыруға бағытталған тәрбие беру әдістемелерін енгізу бойынша нақты ұсыныстар жасалды. «Саналы ұрпақ» клубының жұмысы әділ, парасатты азамат болуларына баулиды. Оларға колледж оқытушылары, тәжірибелі мемлекеттік қызметкерлер дәрістер оқылып, дебаттар, дөңгелек үстелдер, кездесулер жоспарлануда. Әлеуметтік педагог: Тюстюкпаева Р.К.

Комитет по делам молодёжи

Утверждаю

 директор

КГУ «КАТК

Кудабаев СД.

——————-

10.09.20г

КГУ «Катон-Карагайский аграрно-технический колледж»

 

Общие положения

 

1 . Комитет  действует на основании положения о КДМ, утверждаемого руководителем колледжа. В своей деятельности КДМ руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об образовании», «О государственной молодежной политике». иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим  положением .

 1. Цели и задачи Комитета по делам молодежи
 1. Целью КДМ является формирование гражданской активности студентов, содействие развитию их социальной зрелости, способности к самоорганизации и саморазвитию.
 2. Задачами деятельности КДМ являются: содействие в защите и представлении прав и интересов студентов, в том числе в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их интересы; содействие руководству Колледжа в решение образовательных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни; содействие структурным подразделениям Колледжа в проводимых ими мероприятиях в рамках образовательного и воспитательного процесса;

вовлечение студенческой молодежи к непосредственному участию в формировании и реализации молодежной политики; развитие основ демократической культуры, формирование у молодежи потребности к участию в общественной жизни; участие в разработке и реализации перспективных общественно -значимых  молодежных инициатив и программ; информирование студентов о деятельности Колледжа

 1. Работа КДМ колледжа может быть направлена и на решение других задач, определяемых с учетом специфики региона.

З. Структура Комитета по делам молодежи

 1. Руководство КДМ осуществляет председатель, назначаемый приказом руководителя колледжа.
 2. КДМ состоит из председателя, членов из числа лидеров студенческой среды колледжа.
 3. Председатель: руководит деятельностью КДМ и несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на КДМ задач и осуществления им своих функций:  разделяет обязанности между членами КДМ координирует их деятельность; при выполнении своих обязанностей пользуется правами, предоставленными руководством Колледжа
 1. Деятельность Комитета по делам молодежи       Деятельность КДМ является своего рода каналом представления разных мнений и интересов в Колледже, через который студенты получают информацию и выражают свое мнение по поводу принимаемых решений.  Деятельность КДМ и руководства Колледжа носит взаимодополняющий характер, что предполагает их сотрудничество, основанное на взаимодействии.  Председатель КДМ представляет на утверждение руководителю Колледжа план работы КДМ на учебный год, согласованный с заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе. Планирование деятельности КДМ осуществляется на основе плана работы Колледжа.  КДМ формирует и утверждает состав секторов по следующим направлениям:

социальная политика и волонтерские программы;

информационно-медийное развитие;

инновационное развитие и интеллектуальные программы:

спортивно-оздоровительные программы;

правовые знания и антикоррупционная культура;

творческо-досуговые программы и дебатные проекты.

Председатель КДМ участвует в работе всех коллегиальных органов Колледжа.

На заседаниях КДМ рассматривает вопросы, касающиеся деятельности молодежи, заслушивает доклады. отчеты студенческих объединений Колледжа.

КДМ осуществляет связь с государственными и неправительственными организациями.

КДМ по вопросам своей компетенции принимает решения, оформленные протоколами заседаний КДМ.

 

5.Права и обязанности Комитета по делам молодежи.

КДМ имеет право:

1.участвовать в разработке и совершенствовании положений, планов работ Колледжа затрагивающих интересы студентов;

2.участвовать в оценке качества образовательного процесса, вносить предложения руководству Колледжа по корректировке расписания учебных занятий, графика проведения экзаменов, организации производственной практики, организации быта и отдыха студентов;

3.участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих интересы студентов;

 1. участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Колледжа, а также в студенческих общежитиях; участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения в разных сферах учебной и вне учебной деятельности, в том числе. принимающих активное участие в деятельности КДМ и общественной жизни Колледжа:

5. Запрашивать и получать в установленном порядке от руководства колледжа необходимую для деятельности КДМ информацию, вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической базы и помещений колледжа студентами; в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав членов КДМ вносить руководству колледжа предложения о принятия мер по восстановлению нарушенных прав; определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод студентов; принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе вне учебных  мероприятий Колледжа.

6 .КДМ  обязан: проводить работу со студентами по выполнению Устава и правил внутреннего распорядка Колледжа; Способствовать руководству Колледжа в вопросах организации образовательной деятельности; своевременно в установленном порядке рассматривать заявления и обращения студентов, поступающие в КДМ; проводить работу в соответствии с Положением и планом работы КДМ на учебный год; поддерживать социально значимые инициативы студентов: содействовать созданию необходимых условий для отдыха студентов; представлять и защищать интересы студентов перед руководством Колледжа, государственными органами, общественными объединениями, иными организациями и учреждениями; информировать руководство колледжа о своей деятельности.

 

6.Обеспечение деятельности Комитетов по делам молодежи:   Руководство Колледжа создает условия необходимые для обеспечения деятельности КДМ, предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы.

 

Исполнил зам по ВР :                                                               Скаков Е.О

 

КГУ «Катон-Карагайский аграрно-технический колледж»

Состав Комитета по Делам Молодёжи

Председатель: Ладейщикова Софья Андреевна

Члены КДМ старосты групп:

1)  4В-20         студент  Самойлова Алина

2) 9ТР-20       студент  Постоева Кристина

3) 3СВ-20      студент    Быржанов Ердос

4) 3ЭМ-19      студент  Щербей Екатерина

5) 8ТР-19       студент  Ноль    Евгений

6) 3ПО-19      студент   Каирбекова Диана

7) 2П-18         студент   Касенова Адемы

8) 7ТР-18       студент   Нурболатулы Нурдос

9) 3В-18         студент  Уткина Светлана

Староста  общежития: студент   Нурболатулы  Нурдос

Спортивный сектор: студент Власов Никита

Руководители клубов: 

-«Сункар»  преподаватель НВП  Скаков Е.А

-« Саналы ұрпақ»  студент победитель турнира « капитанов Честности»

-Дебат клубы «Әділет»   социальный педагог  Тюстюкпаева Р.К

-Волонтерский клуб «Мейрым»  психолог Асанова Д.К

План работы КДМ на 2020-2021гг

 

КГУ «Катон-Карагайский аграрно-технический колледж»

 

 

Наименование прграммы

Срок исполнения

Ответственный

1

Заседание КДМ

сентябрь, декабрь ,март, июнь.

председатель КДМ

2

Принять участие в культурно-массовых мероприятиях района

в течении года.

председатель КДМ, культмассовый сектор групп

3

 Организовать помощь в проведении спортивных мероприятиях колледжа .

по плану ВР.

председатель КДМ,

спортивный сектор групп

4

Организовать помощь в проведении внеклассных мероприятий.

в течении года

председатель КДМ ,культмассовый сектор групп

5

Организовать выпуск стенгазет к праздничным датам,молний, обьявлений.

в течении года

председатель КДМ, культмассовый сектор групп.

6

Проводить работу со студентами пропускающими занятия без уважительных причин.

в течении года

председатель КДМ,

редколлегия групп.

7

Организация анонимного опроса обучающимся по вопросам коррупции и содержания подачи программного материала.

1 раз в семестр.

Заместитель председателя КДМ,

учебный сектор.

 

8

Проведения акции «Мейрім»

в течении года

председатель КДМ,

Сектор волонтерского движения.

9

Организация встреч с инспектором по делам несовершеннолетних.Проведени круглых столов ,семинаров.

в течении года

Заместитель председателя КДМ,

 

10

Организация встреч с медицинскими работниками.

в течении года

председатель КДМ,

сектор ЗОЖ

11

Создание агитационной группы из числа студентов колледжа для участия в мероприятии «День открытых дверей»

Январь -май

председатель КДМ ,профориентационный сектор.

12.02.2021 г. в целях формирования антикоррупционной культуры у подростков в соответствии с годовым внутриколледжным планом организованный клубом «Саналы ұрпақ» был проведен опрос среди студентов 1 курса на тему: «Чему должны научить ребенка родители, чтобы ребенок рос хорошим гражданином?». Результаты анкетирования:

Чему должны научить ребенка родители, чтобы ребенок рос хорошим гражданином?

12.02.2021 г. в целях формирования антикоррупционной культуры у подростков в соответствии с годовым внутриколледжным планом организованный клубом «Саналы ұрпақ»  был проведен опрос среди студентов 1 курса на тему: «Чему должны научить ребенка родители, чтобы ребенок рос хорошим гражданином?».

Результаты анкетирования:

Вариант Кол-во

 

Процент
1 Учить не лгать 34 68
2 Развитие чувства патриотизма 14 28
3 Формирование у ребенка чувства человечности 10 20
4 Объяснить уважение  к большому 8 16
5 Всегда учить приходить на помощь 12 24
6 Помочь правильно выбрать профессию 10 20
7 Научить себя защищать 12 24
8 Ответственность за свои поступки 26 52
9 Можно записать свои мысли

 

 

 

 

Баланың жақсы азамат болып өсуі үшін ата – аналар балаға нені үйрету керек?

Баланың жақсы азамат болып өсуі үшін ата – аналар балаға

нені үйрету керек?

 

12.02.2021 ж. жасөспірімдердің бойында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатында колледжішілік жылдық жоспарға сәйкес «Саналы ұрпақ» клубының ұйымдастыруымен «Баланың жақсы азамат болып өсуі үшін ата – аналар балаға нені үйрету керек?» 1 курс студенттер арасында сауалнама өтті.

 

Сауалнама қорытындысы:

 

р/с Вариант Саны

 

Пайыз
1 Өтірік айтпауды үйрету 34 68
2 Патриоттық сезімді дамыту 14 28
3 Баланың бойында адамсүйгіштікті қалыптастыру 10 20
4 Үлкенді сыйлауды ұғындыру 8 16
5 Әрқашан көмекке келуді қалыптастыру 12 24
6 Мамандықты дұрыс таңдауға көмектесу 10 20
7 Өзін- өзі қорғай білуді үйрету 12 24
8 Өзінің істеген ісіне жауапкершілік алуды қалыптастыру 26 52
9 Өз ойыңызды жазуға болады

 

Чему должны научить ребенка родители, чтобы ребенок рос хорошим гражданином?

12.02.2021 г. в целях формирования антикоррупционной культуры у подростков в соответствии с годовым внутриколледжным планом организованный клубом «Саналы ұрпақ»  был проведен опрос среди студентов 1 курса на тему: «Чему должны научить ребенка родители, чтобы ребенок рос хорошим гражданином?».

Результаты анкетирования:

Вариант Кол-во

 

Процент
1 Учить не лгать 34 68
2 Развитие чувства патриотизма 14 28
3 Формирование у ребенка чувства человечности 10 20
4 Объяснить уважение  к большому 8 16
5 Всегда учить приходить на помощь 12 24
6 Помочь правильно выбрать профессию 10 20
7 Научить себя защищать 12 24
8 Ответственность за свои поступки 26 52
9 Можно записать свои мысли

 

 

 

Студенческий клуб «Саналы ұрпақ» 2020-2021гг

 

 

КГУ «Катон-Карагайский аграрно-технический колледж»

 

Студенческий  клуб «Саналы ұрпақ» 2020-2021гг

 

Общие положения

Студенческий клуб «Саналы ұрпақ» —добровольное обьединение студентов, созданное в колледже для пропоганды правовых знаний, антикоррупционной культуры.

Добровольный клуб «Саналы ұрпақ» колледжа является структурной частью системы самоуправления.

Добровольный клуб «Саналы ұрпақ»- обьединение студентов, работающих под руководством руководителя клуба на основании положения ,утвержденного директором  колледжа.

Деятельность клуба осуществляется на основе настоящего положения.

Внутренние документы регламентирующие деятельность клуба, разрабатываются руководителем самостоятельно.

Цели и задачи

Антикоррупционная культура;

Прозрачное и открытое учебное заведение;

Повышение качества обучения через внедрение антикоррупционных механизмов;

Антикоррупционное законодательство в сфере образования;

Информационная поддержка;

Повышение антикоррупционной грамотности всех субьектов образования;

Превратить студентов и преподавателей в руководителей антикоррупционной политики.

Принципы деятельности клуба.

Добровольность;

Гласность и прозрачность;

Правовая культура членов клуба;

Коллективная организация жизни клуба;

Уважение интересов и мнения каждого члена клуба;

Общественная значимость клуба.

Организация работы клуба

Студенты , желающие участвовать в работе клуба, принимаются в члены клуба;

Заседания клуба проводятся не реже одного раза в три месяца.

Руководитель клуба

Организует деятельность клуба;

Принимает решение о проведении внеочередного заседания;

Знакомит с ходом работы клуба на административных совещаниях, общих собраниях студентов.

Права и обязонности членов клуба

Члены клуба имеют равные права:

Самостоятельно входить в клуб и выходить из клуба;

Принимать решение о проведении внеочередного заседания;

Знакомиться с деятельностью клуба на административных совещаниях, конференциях.

КГУ «Катон-Карагайский аграрно-технический колледж»

 

Лист ознакомления с положением студенческого клуба « Саналы ұрпақ»

№ пп ФИО должность дата подпись
1 Нұрболатұлы Нұрдос
2 Понкратьев Кирилл Олегович
3 Высокин Валерий Валерьевич
4 Құмарғали Еламан Құмарғалиұлы
5 Есин Кирилл Сергеевич
6 Волженин Владимир Александрович
7 Ганин Валерий Тимофеевич
8 ДюлембаевДәулет Александрұлы
9 Касенов Нуржан Нұрланұлы
10 Раков Виктор Викторович
11 Гордеев Владимир Владимирович
12 Быржанов Ердос Жандосулы
13 Кумар Айбар Рустамулы
14 Глебко Максим Андреевич
15 Марксұлы Тельман
16 Турдубеков Станислав
17 Самарцев Анатолий Алексеевич
18 Постоева Кристина Евгеньевна
19 Выходцева София Александровна
20 Кәсенова Әдемі Маратқызы
21 Ладейщикова Софья Андреевна
22 Уткина СветланаЮрьевна
23 Мәдібек Мақпал Жандосқызы
24 Қадылбеков Жандос Маратұлы
25 ЕргалиевОлжас Ерғалиұлы
26 Иллаутдинов Наиль Ринатович
27 НұрсолтановаЖанеркеЖанайқызы
28 Прилуцкая Алена Юрьевна
29 Мұратбекұлы Диас
30 Данияр Мадияр

Лист регистрации изменений и дополнений

номер изменения номер и дата распорядительного документа о внесении изменений Дата внесения изменения  ФИО

лица внесшего изменеие

подпись

Лист учета периодичности прверок

 

номер проверки номер и дата распорядительного документа о внесении изменений Дата проведения проверки ФИО лица проводившего

проверку

подпись

план мероприятий по профилактике и противодействию коррупции на 2020-2021гг

План мероприятий по профилактике и противодействию коррупции на 2020-2021 год

 •  

«Утверждаю»

Директор КАТК

___________Кудабаев СД.

«____»_________________

 

План мероприятий по профилактике и противодействию коррупции

КГУ «Катон-Карагайский аграрно – технический колледж»

№ п/п Мероприятия Ответственные Сроки исполнения
1 Создание  комиссии по  противодействию коррупции Заместитель директора по воспитательной работе сентябрь 2020 г.
2 Обеспечение постоянного мониторинга проводимых мероприятий по профилактике и противодействию коррупции в колледже Комиссия по противодействию коррупции В течение периода
3 Профилактическая работа по противодействию коррупции посредством  интернет-сайта, колледжа. Заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, психолог, социальный педагог В течение периода
4 Организация и проведение служебного расследования по принятым сообщениям при вскрытии «Ящика доверия», писем и жалоб студентов, в том числе и по телефонам доверия, с принятием мер дисциплинарного и административного воздействия Директор КАТК, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, психолог, председатель партийной группы КАТК партии «Нұр Отан», председатель профсоюзной организации КАТК и профсоюзной организации студентов КАТК В течение периода
5 Обеспечение пропаганды правовых знаний и соблюдения антикоррупционного законодательства среди студентов КАТК путем:

 

— проведения различных акций, круглых столов, классных часов, собраний, дебатных турниров, брейн-рингов, лекций, конкурсов и т.п. по противодействию коррупции;

— проведения встреч с кураторами КНБ, работниками Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции со студентами и сотрудниками колледжа;

— проведения встреч с представителями неправительственных организаций (партия «Нур Отан», молодежное крыло «Жас Отан» и другие) и Молодежным ресурсным центром с Улкен-Нарын

— распечатки и раздачи буклетов, плакатов и расположение их в кабинетах, учительской, досках объявлений;

— демонстрации  видеообращения студентов и преподавателей «Адал бол»

Заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по методической работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора,  преподаватели правовых дисциплин, кураторы, ИДН, психолог, социальный педагог В течение периода
6 Рассмотрение вопроса о коррупции на заседаниях колледжа: педагогических советах, административных совещаниях, заседаниях ПЦК Директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, председатели ПЦК В течение периода
7 Контроль за проведением экзаменационной сессии студентов Заместитель  директора по учебной работе, заведующие отделениями, председатели ПЦК В период сессии
8 Проведение анонимного анкетирования обучающихся по фактам выявления коррупционных действий Заместитель директора по воспитательной работе, психолог, социальный педагог Январь  2021, май 2021г
9 Контроль за соблюдением регламентов и стандартов, оказываемых колледжем государственных услуг Директор, ответственные за оказание государственных услуг В течение периода
10 Обеспечение контроля по заселению студентов в общежитие Директор, заместитель директора по воспитательной работе, заведующий общежитием, воспитатель общежития В течение периода
11 Спортивные соревнования по различным видам спорта «Молодежь против коррупции» Заместитель директора по воспитательной работе, руководитель физического воспитания и НВП В течение периода
12 Создание раздела на интернет-сайте колледжа о противодействии коррупции Ответственные  Январь-февраль
13 Активизация работы Попечительского совета Заместитель директора по воспитательной работе, кураторы и мастера. В течение периода
14 Создание родительского комитета Заместитель директора по воспитательной работе, кураторы и мастера. Январь-февраль 2021 года
15 Создание клуба студентов (по отдельному плану) и стенда «Sanaly urpaq» Заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной части, ПЦК общеобразовательных и специальных дисциплин. Январь-февраль 2021 года
16 Разработка и утверждение Кодекса академической честности преподавателя и антикоррупционных  стандартов Директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе Январь 2021 года
17 Проведение повышения квалификации сотрудников по антикоррупционной направленности Заместитель директора по методической работе В течение периода
18 Обеспечение информационной прозрачности применения и реализации решений по расходованию бюджетных средств, усовершенствование практики проведения государственных закупок Директор, главный бухгалтер В течение периода
19 Совершенствование работы системы оценки деятельности преподавателей и студентов, системы внутреннего контроля   В течение периода

 

Заместитель директора по воспитательной работе:                                 Скаков Е .О

 

итоги первого полугодия 2020-2021гг

2020-2021оқу жылының 1жартыжылдығында атқарылған тәрбие жұмысының есебі

 

Жалпы адамдық және ұлттық құндылықтар негізінде жан-жақты және үйлесімді дамыған жеке тұлғанытәрбиелеу.

 

Мақсатқа жету келесідей мәселелерді шешу барысында жүзеге асырылды:

жеке тұлғаның кәсіби қасиеттерін қалыптастыру;

-өз елінің, колледжінің, айналасындағы адамдардың әл-ауқатына қамқорлық көрсететін азаматтық-патриоттық жағдайды, әлеуметтік жауапкершілікті қалыптастыру;

-моральдық тәрбие, оның нәтижесі — жалпы адамзаттық мораль нормаларын, қарым-қатынас мәдениетін меңгеру;

-жалпы адамзат мәдениетінің байлығы мен Отанының мәдениетін көрсететін мәдени құндылықтар жүйесі бойынша оқитын студенттерді ынталандыру;

-жұмысқа деген оң көзқарасты қалыптастыру, шығармашылық жұмысқа жеттілікті дамыту;

-заңға және қоршаған адамдардың құқықтарына деген құрметке негізделген ұжымдық өмір нормаларын сақтау;

-салауатты өмір салтын қалыптастыру, физикалық өзін-өзі жетілдіру және дамыту қабілеті.

Міндеттері:

 1. Тұлғаның саяси мәдениетін дамытуға, жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті, азамат және патриотты қалыптастыруғакөмектесу, олардың бойында балалар мен жастар ортасындағы қатыгездік пен зорлық-зомбылық көріністеріне қарсы тұрудайындығын, құқықтық санасын, балалар мен жастардың құқықтық мәдениетін қалыптастыру.
 2. Тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық принциптерін, оның қоғам өмірі дәстүрлері және нормаларымен үйлестірілгенморальдық қасиеттері мен мақсаттарын қалыптастыру мүмкіндігін туғызу.
 3. Тұлғаның ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарға бағдарлануына, ана тілі мен қазақ халқының, Қазақстан Республикасындатұратын этностар мен этникалық топтардың мәдениетін құрметтеуіне ықпал ету.
 4. Бала тұлғасын қалыптастыруда ата-аналардың ағарту жұмысына, олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттіліктерінарттыруға, қамқоршылық кеңестерінің рөлін көтеруге ықпал ету.
 5. Білім беру ұйымдарында көпмәдениетті орта құруға ықпал ету, тұлғаның қоғамдағы жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларынқалыптастыру, оның өнердегі және болмыстағы эстетикалық нысандарды қабылдау, меңгеру және бағалау әзірлігін дамыту.
 6. Тұлғаның еңбек дағдыларын, экономикалық ойлауы мен кәсіби қалыптасуына және өзін-өзі іске асыруына саналы қарымқатынасын қалыптастыру, табиғат сақтауда белсенді азаматтық ұстанымын тәрбиелеуіне; экологиялық сауаттылығы мен мәдениетін жоғары деңгейде дамытуына жағдай жасау.
 7. Әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндігін, көшбасшылық қасиетін және дарындылығын дамытуды қамтамасыз ететін уәждемеліккеңістігін, оның ақпараттық мәдениетін  қалыптастыруына ықпал ету.
 8. Салауатты өмір салты дағдыларын, дене дамуы мен психологиялық денсаулығын сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторлардыанықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік орнату.

 

Нормативтік — құқықтық қамтамасыз ету

 

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерінің нормативтік негізін Қазақстан Республикасының келесі стратегиялық құжаттары құрайды:

 • Қазақстан Республикасының Конституциясы;
 • Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын

бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 24 шілдедегі № 460 қаулысы.

 • Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы туралы Қазақстан

Республикасы Президентінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 986 Жарлығы;

 • Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2018 – 2022 жылдарға арналған мемлекеттік

бағдарламаны бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 124 қаулысы.

 • Жастар жылын өткізу жөніндегі жол картасын бекіту туралы ҚР Үкіметінің 2019 жылғы 30 қаңтардағы № 27 қаулысы.
 • «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2019 жылға арналған іс-шаралар жоспары. Қазақстан Республикасы Премьер

Министрінің 2019 жылғы 20 мамырдағы № 86 өкімі

Тәрбие жұмысының бағыттары

 

 1. Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие
 2. Рухани-адамгершілік тәрбие
 3. Ұлттық тәрбие
 4. Отбасы тәрбиесі
 5. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие
 6. Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие
 7. Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі
 8. Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

1.Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие

Мақсаты: Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азамат және патриот қалыптастыруға, тұлғаның саяси мәдениетін дамытуға ықпал ету, балалар мен жастардың құқықтық мәдениетін, құқықтық санасын, балалар мен жастар ортасында қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа қарсы тұру даярлығын қалыптастыру.

Өткізілген іс шаралар.

1 қыркүйекте Білім күні және жаңа оқу жылының басталуына арналған салтанатты  жиын өткізілді.Жауапты директордың ТЖ орынбасары Е.Скаков1 курс топ жетекшілері.

9 қыркүйекте құқық бұзушылық Кеңесінің отырысыөткізіліп,студенттер мен жергілікті полиция қызметкерлері арасында дөңгелек үстел ұйымдастырылып ,дәріс оқылды ,топ жетекшілері ұйымдастырды.

17 қыркүйекте  тіл мұғалімдері тарапынан «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «Тіл мәртебесі-ел мәртебесі», «Үш тілділік-заман талабы»  үш тілде  (қазақ тілі,орыс тілі мен ағылшын тілдерде) эссе өткізілді.

22 қыркүйекте «Құқық  қорғау органдары, прокуратура, ҰҚК-ті қызметкерлерімен кездесу.Құқық бұзушылыққа бейім қиын студенттер -Власов Н. 3ЭМ, ПостоевА. 8ТР, МарксулыТ.  мен жеке онлайн әңгіме жүргізіліп, ата-аналарымен жұмыс жасалды, топ жетекшілері ұйымдастырды.

30 қыркүйекте студенттердің ата-аналарымен тығыз байланыста болу мақсатында  ата-аналар жиналысындиректордың ТЖ орынбасары Е.Скаков пен топ жетекшілері ұйымдастырды.

Әр ай сайын учаскелік инспекторлармен кездесулер ұйымдастырылып отырылды.

Педагогикалық ұжыммен жұмыс  ай сайынғы кеңестерде қарастырылды.Директордың ТЖ орынбасары Е.Скаков пен Бержикенов МТ.кураторлар әдістемелін өткізіп отырды.

18 қазанда директордың ТЖ орынбасары Е.Скаков пен топ жетекшілері студенттер арасында анонимді сауалнама ұйымдастырды.Теология тақырыптары бойынша  50 студент арасында сауалнама өткізді.Кітапхана меңгерушісіМ. АдикановаПрезидент Жолдауын іске асыру жөніндегі көрнекі үгіт материалдарын (көрме, стенд т.б.) әзірлеу және колледж ішіне орналастырылуын қамтамасыз етіп отырды.21караша

1 кыркүйектен бастап психолог және  топ жетекшілерістуденттер тізімін жасақтап, олар туралы мәліметтер мен мінездемелерін жинады.1 қыркүйекте топ жетекшілері «ҚР Конституциясы» атты тәрбие сағаттарын өткізді.

Қыркүйекте  «Сункар»  үіирмесінін жумысы ұйымдастырылды  1 және 2курс 25 студенттер тізімі құралды.

8 қыркүйекте -Колледж ережелерімен танысу,директордың ТЖ орынбасары Е.Скаков пентоп жетекшілері ұйымдастырды

9 қыркуйекте-«Туған тілім-айбыным» тәрбие сағатын,топ жетекшілері ұйымдастырды.

16 қыркүйекте-«Ұлттық тәрбие дегеніміз не?» атты тәрбие сағаттары топ жетекшілерінің ұйымдастыруымен өткізілді.

17 қыркүйекте тіл мұғалімдері  Тюстикпаева Р.және топ жетекшілері «Тіл апталығын» ұйымдастырды.

«Ата Заң – Азат елдің ар-намысы» колледж ережелерімен,  заңдармен таныстырудыдиректордың ТЖ орынбасары Е.Скаков пентоп жетекшілері ұйымдастырып,онда 9 топтың студенттері онлайн қатысты.

21 қыркүйекте Президент жолдауын түсіндіру бойынша «Жолдаудың негізгі бағыттарын түсіндіру» тақырыбында топ жетекшілік тәрбие сағатына учаскелік инспекторлар шақырылды, топ жетекшілері ұйымдастырды

Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай «Сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап» ақын өлеңдерінен,Абайдың қара сөздерінен үзінді оқу онлайн әдебитәрбие сағатын топ жетекшілері ұйымдастырып, онда 9 топтың студенттері онлайн қатысты.

21 қарашыда Кітапхана меңгерушісіМ. АдикановаЖолдаудың негізгі басымдықтары бойынша ақпараттық-анықтамалық материалдар  (слайдтар, баяндамалар) дайындады.

22карашыда топ жетекшілері1 желтоқсан – ҚР Тұңғыш Президенті күніне арналған   «Елбасы-елдің тірегі» атты онлайн тәрбие сағаттарын өткізді.

9 желтоқсанда «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «Тәуелсіздік-теңдесі жоқ байлығым» (патриоттық тәрбие) тақырыбында онлайн тәрбие сағаты өткізіліп , барлық 9 топтың студенттері онлайн қатысты,директордың ТЖ орынбасары Е.Скаков пен топ жетекшілері ұйымдастырды.

2 желтоқсанда Президент жолдауын түсіндіру бойынша «Ұлт жоспарының ұлағаты»  тақырыбында онлайн  тәрбие сағаттары ұйымдастырылып өткізілді оны директордың ТЖ орынбасары Е.Скаков пентоп жетекшілері ұйымдастырды

2.Рухани-адамгершілік тәрбие 

Мақсаты: Қазақстандық қоғам өмірінің нормалары және дәстүрлерімен, жалпыадамзаттық құндылықтармен келісілген, тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық ұстанымдарын, адамгершілік қасиеттерін және  көзқарастарын қалыптастыру.

Өткізілген Іс шаралар.

Оқырмандарға кітап қорын пайдалануға жағдай жасау;Оқырмандардың кітап оқуға құштарлығын арттыру;Жастардың оқу  мәдениетін көтеру;Кітапханадағы кітап қорының дұрыс сақтауын қадағалау;Студенттердің талабына сай оқулықтардыжан-жақтан (мектептерден, дүкендерден) сұрастыру;Кітапхана қорын оқырмандардың еркін пайдалануына мүмкіндік туғызу;Кітапхана меңгерушісіАдиканова .М.А.Жыл бойы

Психолог Асанова ДККәмелетке толмағандар арасында суицидалды мінез-құлықтың алдын –алу бағдарламасын ата-аналармен, колледж  қызметкерлерімен және жеткіншектермен(1-курс студенттерімен) 14 қазан күні онлайн тәрбие сағатын өткізді.

11 қазан -тәртіп туралы шындык ,

11 карашада -Қалауың бойынша танда, атты  онлаиндәрістерөткізілді ..

30 қыркүйекте Мұғалімдер күніне орай кітапхана меңгерушісіАдиканова М.А. онлаин  кітап көрмесін ұйымдастырды.

Директордың ТЖ орынбасары Е.Скаков және топ жетекшілері18 қазанда — Рухани келісім күні, құқық қорғау органдары, діни бірлестік қызметкерлеріменонлайн кездесуөткізді.

Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай «Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе» онлайн тәрбие сағатын топ жетекшілері ұйымдастырып, 9 топ студенттері түгел онлайн қатысты.

23 қыркүйекте топ жетекшілері «Ұстаз –ұлағатты ұлы есім» атты ұстаздар күніне мерекелік онлаин тәрбие сағатын өткізді.

30 қыркүйекте кәсіптік ұжым Қарттар күніне арналған «Қарттарым-асыл қазынам» мейрімдік акциясын ұйымдастырылып барлық студенттер  онлайн қатысты.

 1. Ұлттық тәрбие

Мақсаты: Тұлғаны ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарға, ана тіліне және мемлекеттік тілге құрмет, қазақ халқының, Қазақстан Республикасындағы этностар мен этникалық топтардың мәдениетін құрметтеуге тәрбиелеу кеңістігін қалыптастыру.

Өткізілген Іс шаралар.

21 желтоқсанда кітапхана меңгерушісі Адиканова М.А.«Әл-Фараби және оның мұралары» атты кітап көрмесін ұйымдастырды.

19 желтоксанда Тюстюкпаева РК. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай «Абай мұрасы-халық ұлағаты»ашык онлайн ашык тәрбие сабағын өткізді.

Кітапхана меңгерушісі Адиканова М.А.мұғалімдер күніне онлайн кітап көрмесін ұйымдастырды.

 1. Отбасы тәрбиесі

Мақсаты: Бала тұлғасын қалыптастыруда ата-аналарды оқыту, олардың рөлін көтеру және  психологиялық-педагогикалық құзыреттілектерін арттыру.

Өткізілген Іс шаралар.

27 қараша «Тәуекел тобындағы» 9ТР, 8ТР,3ЭМ,7ТР қиын студенттердің ата-аналарымен әңгімелесіп,2желтоксанда «Қиын балалармен жұмыс»Кенжебеков Е,Кабденов Р 7ТР,Власов Н3ЭМ, ПостоевА 8ТР, МарксулыТ,Козлова И.Васильев И.9ТР пікір алмасу жүргізілді. Оны директордың ТЖ орынбасары Е.Скаков пентоп жетекшілері ұйымдастырды.

23 желтоқсанда Директордың ТЖ орынбасары Е.Скаков,ИДН учаскелік инспектор,топ жетекшілері«Кәмелет жасқа толмаған жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын-алу», «Кəмелетке толмағандардың қылмыстық жауапкершілігі»  атты онлайн кездесулер ұйымдастырып, дәрістер оқыды.

1курс студенттерінің жаңа ортаға беймделуіне, психологиялық диагностика өткізілді.Жатакханада тұратын студенттермен 02.09 қүні «Кел танысайық» атты  тренингі өтті.

05.09  әлеуметтік педагог, топ жетекшісі және өндірістік оқыту шеберлеріменбірлесіп 1 курс студенттерімен жеке әңгіме,кіріспе сауалмасы жүргізілді.

07.09 студенттермен кіріспе сауалнамасы жүргізіліп қорытындысы топ жетекшілеріне ұсыныстар берілді.

Сұраныс бойынша жатақханада тұратын, ата анасынан жетім қалған 9ТР20оқу тобының студенттері Васильев И мен СамарцевА 4В ,20тобының студенті СамойловаА және 7ТР 18 оқу тобының студенті Кенжебеков Е. лермен жеке әңгіме жүргізіліп, ұсыныстар берілді .

«Мейірім»психологиялық еріктілер үйірмесі колледжде қарттар күніне орай ұйымдастырылған мереке қарсынында, колледж зейнеткерлерінің үйіне тыл енбеккері БазалеевИ.И, Шарапова Р.А, 9 ТР оқушылары СамарцевА. мен Васильев И. көмектерін көрсетті.

1және 4курс студенттер арасынан директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, топ жетекші және өндіріс шеберлері, әлеуметтік педагогтың катысуымен қауіпті тобындағы студенттер тізімі құрылды.

Мазасыздық деңгейін және жатақхана мәселерін зерттеу мақсатында жатақханада тұратын, жетім жәнеата анасынан  қалған 9ТР-20оқу тобының студенттері Васильев И мен СамарцевА. 4В-20тобының студенті СамойловаА. және 7ТР- 18 оқу тобының студенті КенжебековЕ. Термен  жасырын сауалнама жүргізілді.

«Әлеуметтік тұрмысы төмен жанұядағы60оқушы ыстық тамақпен қамтамасыз етілді, қашықтықтан оқытылғаннан бері 20.09.20ж тамақтың ақшалай ақысы төленді.

Жатақханада қалған 4 білім алушылардың күнделіктегі тамақ ішуі кесте бойнша кезекшілік арқылықадағаланып турды.

Колледж бойынша баланың жалпы саны 119, көпбалалы отбасындағы оқушылар саны 25,бала аз қамтылған 30бала, ата анасының қамқорынсыз қалған 3 және толык жетім 1 Васильев И.

5.Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

Мақсаты: Тұлғаның еңбек дағдыларын, экономикалық пікірі мен кәсіби өзін-өзі анықтауына саналы қарымқатынасын қалыптастыру. Табиғатты сақтауда белсенді азаматтық ұстанымын тәрбиелеу; табиғатқа аялы қарым-қатынасын, оның байлығын еселеу ұмтылысын қалыптастыру; балалар мен жастарда экологиялық сауаттылықтың «экологиялық санасының» жоғары деңгейін, табиғат пен қоғамның эко эволюциясын қабылдау қабілетін дамыту және күнделікті өмірде оларды басшылыққа алуы үшін жағдай туғызу.

Өткізілген Іс шаралар

Әр аптаның жұмасы күні «Таза сенбілік»  барысында ғимарат ішін, кабинеттерді тазалаужұмыстары ұйымдастырылып отырды.

28 қарашада  әр топта «Менің таңдаған мамандығым» ашық тәрбие сағаты өтті.

Директордың ТЖ орынбасары Е.Скаков  пен топ жетекшілерінің ұйымдастыруымен 1 желтоқсан күні «Табиғат және біз» акциясы, 5 казанда онлайн суреттерді салу күндері өтті.

6.Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

Мақсаты: Білім беру ұйымдарының білім беру кеңістігін тұлғаның өзін-өзі сәйкестендіруінің көпмәдениетті ортасы ретінде құру, тұлғаның қоғамдағы жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, оның өнердегі және болмыстағы эстетикалық нысандарды қабылдау, меңгеру және бағалау әзірлігін  дамыту.

Өткізілген Іс шаралар

20 қыркүйекте 1 курс студенттерінің ішкі тәртіпке бейімделуін қадағалау барысында директордың ТЖ орынбасары Е.Скаков және топ жетекшілері колледж аралық тексерістер ұйымдастырды.

29 қаращада «Жастар – мәңгілік ел болашағы»  атты онлайын студенттер қатарына қабылдау ұйымдастырылды

7.Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

Мақсаты: Әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндігін, көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын дамытуды қамтамасыз ететін уәждемелік кеңістік құру; балалар мен жастардың тұлғалық ұстанымдарын жандандыру, ақпаратпен жұмыс жасауда функционалдық дағдыларын, ақпараттық өзара әрекеттесуде этикалық нормалары мен құндылықты мақсаттарын қалыптастыру.

Өткізілген Іс шаралар

Төмендегі колледжішілік,  іс шараларды  сайтқа және инстаграмм жүйесінеорналастырылды:

-Карантин кездегі колледжде оқыту режімы барысында бейне фильмдер түсірілді.

-9ТР топ студенттерінің «Мейірымділік көмек көрсету» бейне фильмі түсірілді.

-ТИПО 80жылдык мерей тойына арналғанКГУ КАТК тарихы мен заманауи өмірі туралы кәсіби ақпараттар жиналып,бейне фильмі түсірілді.

Профориентация бағытына арналған Моб Стенд  құрастырылды.

-Өндірістік шеберлерТурабаев ЕМ пен Нургазин КМ  тардың «2021 жылғы колледжде оқыту жәна мамандар» атты бейне баяндамалары .

-Ұжым атынан ОБПРбалаларға жана жылға силықтар таратылды.

— Ұжым атынан мүгедек балаларғажана жылға сыйлыктар таратылды.

-Инстограммжәне колледж сайтына тәрбиелік  кұжаттар мен ақпараттары жіберіліп отырылады

4 желтоқсанда  топ жетекшілері «Болашаққа бағдаршам» атты онлайн  тәрбие сағаттарын өткізді.

25 желтоқсанда  жатақханада «Қош келдің, Жаңа жыл!»  жаңа жылдық іс – шараұйымдастырылды.

 

8.Дене тәрбиесі мен салауатты өмір салтын және денсаулық қорғаушы орта қалыптастыру жастардың бойына психикалық тұрақтылықты және тиімді кәсіби қызмет қажеттілігін қамтамасыз ететін салауатты өмір салтын дарыту мен жеке тұлғалық сапаны қалыптастыру мақсатын қояды. Оны іске асыруға алдын алушылық білімі кіреді. Салауатты өмір салтын қалыптастыру адам ағзасының мүмкіндіктерін, оның қызметінің ерекшеліктерін болжау, адамның физикалық, психикалық және рухани саулығының өзара байланысы, сондай-ақ, тәрбиелену-шілерді саналуан спорт түрлеріне тікелей қатыстыру жолымен ағартушылық және ақпараттық түсіндіруші жұмыс барысында жүзеге асырылады.

Өткізілген Іс шаралар

29 қыркүйекте дене шынықтыру пәні мұғалімдері Нурчитов АЕ, Тупенев ЭР

Денсаулық фестивалін , 9 қазанда- «Дұрыс тамақтану — денсаулық» негізі  ,онлайн дәріс өткізді.

30 караша Медбике-Халықаралық шылым шегуден бас тарту күні ,3 желтоксанда Халықаралық СПИД — ке қарсы күрес  , 25 караша«Нашақорлық-ғасыр» дерті атты онлайн дәріс өткізді.

18 қарашада  медбике мен психолог«Зиянды заттарға жол жоқ!»тренинг   ұйымдастырды.

«Абайлаңыз! ЖРВИ мен тұмау!», «Ковид-19 дан сақтанайық» Тақырыбында әр ай сайын онлайн дәрістер өткізілуде.

2020-2021 оқу жылының 1 жарты жылдығындағы жасалынған жұмысты қортындылай келе ,жоспар бойынша қойылған жұмыстардың  орындалының ұтымды және әлсіз жақтары бар деп санаймын. Олар:

Ұтымды жақтары :

 1. Тәрбие жұмысының басым бағыттары жоспарда көрсетіліп,жоспарлы түрде өткізілді.

2.Әсіресе топ жетекшілерінің тәрбие жұмыстары нақты жоспарланған

3.Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбиеге көп мән берілді.

 1. Салауатты өмір салты барысындағы іс –шаралар жоспарланып ,өз деңгейінде өткізілді.

Әлсіз жақтары:

 1. Жоспарланған кейбір іс –шаралардың деңгейінің төмендеуіне эпидемиялық ахуалдың әсері болды.
 2. Коледждегі интернет желісінің әлсіздігінен Республика ,облыс деңгейінде өткізілген кәсіптік бағдарламаларға толықтай қатыса алмадық.

3.Спорт секциясының қатысушылары , футбол және т.бұйымының жекелеме жұмыстарын ұйымдастыру болмады.

4 Эпидемиялық ахуал  оқушылардың өзін-өзі басқару ұйымының белсенділігін төмендетті.-пәндік және техникалық,өнер саласындағы  үйірмелерге қатысу болмады.

 1. Өткізілген онлайн дәрістер мен тәрбие сағаттары да іс- шаралардың сапасына төмен әсер берді.

Оқу жылының ІІ жартыжылдығында жоспарланып отырылған іс –шаралардың жоғарғы деңгейде өткізу үшін:

 1. Тәрбие жұмысы бойынша мамандардың біліктілігін арттыру.
 2. Біліктілік арттыру курстарына топ жетекшілерін жібіеру.

3.Колледжде оқушылардың өзін-өзі басқару  ұйымының жұмысын жақсарту.

4.Қамқоршылар кеңесінің жұмысын жандандыру.

5.Әдептілік пен инабаттылыққа баулу барысында қыздар кеңесін ұйымдастыру .

6.Интернет желісін арттыру.

7.Спорттық секциялар мен техникалық және басқа үйірмелердің  жұмысын жандандыруды  қажет деп санаймын.

Директордың ТЖ орынбасары                                              Е.Скаков

1 жж Есебі 2020

список лучших студентов

02/09/2021

Үйымның атауы түлектің аты жөні мамандығы бітірген жылы жетістіктері мекен жайы. телефоны
1 «Катон-Карагайский аграрно-технический колледж» Колмықпаев Руслан Бақытқанұлы тракторшы 2021 World skils

3 место

с.Улкен Нарым ул.Рыкова 27
2 Ладейщикова Софья Андреевна Ветеринарный техник» 2021 научно-практич конференция Улкен-Нарын,ул.Астана д.12 кв.10
3 Уткина СветланаЮрьевна Ветеринарный техник» 2021 Justar Stfpur

1 место

Улкен-Нарын,ул.Астана 12
4 Кәсенова Әдемі Маратқызы Портной 2021 World skils 3место с. Улкен Нарын, ул.Рыкова 30
5 Нұрболатұлы Нұрдос тракторшы 2021 олимпиада по физике и математике с.Урыль ул.Мергазы Бекбау 62

И.о. директора              подпись имеется                Касымова Ф.С

Методические рекомендации

28.12.2020-ғы № 5-18-2/4732-И шығыс хаты

29.12.2020-ғы № 7865 кіріс хаты

28.12.2020-ғы № 548 шығыс хаты

Ссылка на скачивание документа в формате Word

Методические рекомендации

по организации учебного процесса в организациях технического и профессионального, послесреднего образования в период ограничительных мер,связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции

 

Глава 1. Общие положения

 

 1. Настоящие Методические рекомендации по организации учебного процесса в организациях технического и профессионального, послесреднего образования (далее — ТиПО) в период ограничительных мер,связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции разработаны в помощь организациям образования, с целью эффективной организации образовательного процесса и реализации академической политики в 2020-2021 учебном году. Методические рекомендации используются всеми организациями ТиПО независимо от форм собственности.
 2. Организаций ТиПО работают в дистанционном, комбинированном, штатном форматах по решению местных исполнительных органов и согласованию главных государственных санитарных врачей соответствующих территорий.
 3. Допускается обучение в штатном режиме в организациях ТиПО сельских населенных пунктов и малых городов с наполняемостью в группах до 15 студентов. В организациях ТиПО при Комитете уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан и Республиканском государственном учреждении «Кадетский корпус Министерства обороны Республики Казахстан» обучениеосуществляется по решению соответствующих уполномоченных органов и согласованию главных государственных санитарных врачей соответствующих территорий.
 4. Новый учебный год в условиях активности COVID-19 обусловливает осуществление организационных мероприятий по следующим направлениям:

1) обеспечение санитарно-эпидемиологического режима (далее — СЭР) в учебных корпусах и общежитиях;

2) ознакомление всех работников и обучающихся с Регламентом обеспечения СЭР;

3) организация образовательной деятельности с учетом карантинных условий;

4) повышение квалификации педагогов для приобретения навыков работы с использованием ИКТ;

5) разработка собственного образовательного контента (онлайн курсов) на различных образовательных платформах;

6) мониторинг качества обучения в контексте политики обеспечения качества;

7) обеспечение системой идентификации личности при проведении промежуточной и итоговой аттестаций;

Цель Настоящих рекомендаций – оказание методической помощи в организации образовательного процесса в формате дистанционного или смешанного обучения в условиях карантина.

 1. Настоящие рекомендации направлены на решение следующих задач:

1) организацию образовательного процесса в формате дистанционного обучения и обеспечение его качества;

2) обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в учебных корпусах, общежитиях и на территории организации ТиПО;

3) рекомендации по использованию технологий/методов обучения;

4) интеграция всех видов профессиональных практик и теоретического обучения;

5) разработка собственных курсов на интернет платформах;

6) обеспечение системой идентификации личности при проведении промежуточной и итоговой аттестации в дистанционном формате.

 

Глава 2. Порядок организации учебного процесса в дистанционном формате

 

 1. По всем специальностям все теоретические занятия проводятся в дистанционном формате. Лабораторные и практические занятия, производственное обучение и профессиональная практика — в штатном формате, при этом данные занятия переносятся на более поздние сроки. При необходимости производственное обучение и профессиональная практика, лабораторные работы и практические занятия всех курсов переносятся на другие сроки периода обучения.
 2. Допускается использование виртуальных лаборатории, симуляторов, тренажеров, позволяющих обучающимся осваивать профессиональные компетенции. В этом случае производственное обучение, профессиональная практика, лабораторные работы и практические занятия проводятся в дистанционном формате.
 3. Преимущественно учебный процесс будет организован в дистанционном формате с использованием ДОТ.

В колледжах по педагогическим, экономическим, социально-гуманитарным специальностям и специальностям в сфере информационных технологий проводится 100 % дистанционное обучение.

По техническим, технологическим, аграрным направлениям, по специальностям медицины и искусства теоретические занятия проводятся в дистанционномформате.  Занятия, требующие работу в штатном формате переносятся на более поздние сроки.

 1. Учебный процесс с использованием ДОТ организовывается в соответствии с установленной учебной нагрузкой, рабочими учебными планами, учебными программами, графиком учебного процесса и расписанием занятий. При необходимости в график учебного процесса, содержание учебных программ вносятся коррективы, вызванные необходимостью создания гибкой организационной формы обучения.
 2. Для организации учебного процесса с использованием ДОТ в организациях ТиПО требуется наличие:

1) Интернет-платформы и/или автоматизированной информационной системы со страницами, содержащими учебно-методическую и организационно-административную информацию для обучающихся;

2) коммуникационных каналов связи, обеспечивающих подключение к сети Интернет;

3) цифровых образовательных ресурсов;

4) сетевых систем управления обучением, учебным контентом или сервиса;

5) тестирующих комплексов;

6) педагогов, прошедших подготовку.

 1. При реализации образовательных программ с использованием ДОТ организация образования самостоятельно:

1) создает условия для функционирования информационно-образовательной среды.

2) определяет порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;

3) определяет соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагога с обучающимся, и занятий с применением ДОТ;

4) обеспечивает доступ всем участникам образовательного процесса к информационной системе, в которой находится весь учебный, справочный и методический материал, система тестирования, к различным электронным ресурсам и источникам;

5) принимает управленческие решения при возникновении обстоятельств, не зависящих от действий участников образовательного процесса.

 1. Организация ТиПО имеет право применения любых технологий обучения, обеспечивающих качество знаний в соответствии с требованиями государственных общеобязательных стандартов технического и профессионального, послесреднего образования (далее — ГОСТиПО).

Организация ТиПО самостоятельно осуществляет выбор интернет-платформы для организации дистанционного обучения, наиболее подходящей по функционалу и контенту учебным программам, реализуемым учебным заведением.

 1. Организация образования. проводит ознакомление участников образовательного процесса с технологиями и системой обучения.
 2. Консультации осуществляются в форме индивидуальных и групповых занятий. Взаимодействие педагога и обучающегося осуществляется с помощью различных видов связи.
 3. Теоретические занятия проводятся дистанционно с помощью различных видов связи, в том числе с использованием видео – стриминга.

Обучение с применением ДОТ основывается на сочетании дистанционных учебных занятий в режиме онлайн или офлайн и самостоятельной работы обучающихся.  Соотношение учебных занятий в режиме онлайн, офлайн и самостоятельной работы определяется организацией образования.Содержание самостоятельной работы обучающихся устанавливается педагогом.

Непрерывная длительность спаренных онлайн-занятий для обучающихся не превышает 35 минут.

 1. При обучении лиц с особыми образовательными потребностями дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации.
 2. Расписание занятий должно соответствовать по объему, содержанию учебному плану, обеспечивать равномерную загрузку обучающихся всеми видами учебных занятий в течение учебногопериода (до конца периода обучения должны быть проведены все учебные занятия по соответствующей учебной дисциплине/модуля и с учетом требований к объему еженедельной учебной нагрузки).
 3. Педагогам запрещается посещение преподавательской, проведение внеклассных мероприятий и родительских собраний. Все мероприятия, оперативные совещания проводятся в дистанционном формате.
 4. Проведение всех видов мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе культурных, воспитательных, массовых спортивных мероприятий в период ограничительных мер,связанных с распространением коронавирусной инфекции запрещается.
 5. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с порядком формирования учебно-методических комплексов, приведенном Приложении 1.
 6. Организация занятий с использованием дистанционных образовательных технологии осуществляется в соответствии с порядком, приведенном в Приложении 2.
 7. Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с порядком, приведенном в Приложении 3.
 8. Учебный процесс в период ограничительных мер,связанных с распространением коронавирусной инфекции, организуется в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 4.
 9. Участники учебно-воспитательного процесса организаций ТиПО осуществляют деятельность в соответствии c функциями, приведенными в Приложении 5.
 10. 25. В общежитиях организации ТиПО создаются условия для студентов, проживающих отдаленных населенных пунктах и не имеющих возможности обучения в дистанционном формате (слабый интернет, отсутствие персонального компьютера и другие).
 11. Проживание в общежитии студентов с учетом санитарно – эпидемиологических требований осуществляется в соответствии с порядком, приведенном в Приложении 6.

27.В штатном режимес соблюдением санитарных мер безопасности допускается работа колледжей, расположенных в сельских населенных пунктах и малых городахпо решению местных исполнительных органов и согласованию главных государственных санитарных врачей соответствующих территорий (с наполняемостью в группах до 15 студентов). В организациях ТиПО при Комитете уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан и Республиканском государственном учреждении «Кадетский корпус Министерства обороны Республики Казахстан» обучениеосуществляется по решению соответствующих уполномоченных органов и согласованию главных государственных санитарных врачей соответствующих территорий.

При реализации образовательных программ или их частей в штатном режиме:

1) отдельно составляетсярасписание аудиторных занятий с указанием времени их начала и завершения;

2) при необходимости увеличиваются число смен для сокращения физических контактов;

3) обучение осуществляется в группах (или подгруппах) с чередованием дней и (или) дисциплин (в пределах дня или по дням недели) с соблюдением всех санитарных норм;

4) занятия в аудиториях проводятся с учётом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров, с отменой кабинетной системы;

3) организуется перерыв между занятиями индивидуально для каждой группы;

4) читальные залы в библиотеках закрываются, за исключением работы по книговыдаче;

5) проводится инструктаж студентов, педагогов, мастеров производственного обучения, других работников, родителей (законных представителей) о соблюдении санитарно-гигиенических требований;

6) медицинским работником ежедневно проводится мониторинг посещений и контроль за состоянием здоровья студентов и других работников;

7) проводится проветривание, кварцевание кабинетов после каждого занятия;

8) проводится мытье рук и использование специальных средств после каждого урока;

9) вводится обязательный масочный режим;

10) проводится влажная уборка между сменами с применением дезинфицирующих средств;

11) функционируют медицинские кабинеты и изоляторы (для ежедневного замера температуры, выявления симптомов заболеваний, изоляции, в случаях выявления заболевших) с обеспечением необходимым медицинским оборудованием и медикаментами (термометрами, шпателями, маски).

Одновременное нахождение людей в корпусах, аудиторияхдопускается с соблюдением норм санитарно-эпидемиологической безопасности и социального дистанцирования.

К привлечению на проведение аудиторных занятий без их согласия не допускаются лица старше 65 лет и лица, состоящие на диспансерном учете по болезни.

Ворганизациях, работающихвштатномрежиме питание в столовой организуется по решению местных исполнительных органов и по согласованию главными государственными санитарными врачами соответствующих территорий.

 1. 28. Государственная стипендия обучающимся организаций ТиПО выплачивается ежемесячно в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116 «Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования».
 2. При обучении в дистанционном формате отменяется работа столовой (буфетов). Компенсация взамен питания выплачивается в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2012 года № 320 «Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь».
 3. Порядок работы педагогов и иных работников организаций ТиПО и условия оплаты определяются трудовым, коллективным договорами в соответствии с трудовым законодательством.

Педагоги и иные работники организаций ТиПО осуществляют профессиональную деятельность непосредственно в организации образования и (или) в дистанционном формате по заявлению в произвольной форме.

При этом работодатель с принятием соответствующего акта вправе самостоятельно определить следующие группы согласно трудового законодательства:

работников, обеспечивающих жизнедеятельность и функционирование организаций образования (административно-вспомогательный, технический персонал);

работников, осуществляющих трудовые функции по обеспечению образовательного процесса и мониторинга посещаемости уроков на основе дистанционных образовательных технологий (в том числе для педагогов по всем предметам, осуществляющих непосредственно учебно-воспитательный процесс; психологов, оказывающих психологическую помощь в виде консультацийи других форм; социальных педагогов, библиотекарей, осуществляющих работу онлайн-библиотеки другую дистанционную работу; дефектологов,осуществляющих индивидуальные онлайн-консультации, сурдопедагогов; лаборантов, осуществляющих проведение и проверку выполнения в дистанционном режиме лабораторных и практических работ и так далее).

 

 

Глава 3. Организация учебного процесса в комбинированном формате с соблюдением строгих мер санитарной безопасности

 

 1. При устойчивом сокращении уровня заболеваемости осуществляется постепенный переход колледжа в комбинированный формат.
 2. Учебные занятия организовываются в дистанционном и штатном режиме.При штатном режиме обучение осуществляется в группах (или подгруппах) с чередованием дней и (или) дисциплин (в пределах дня или по дням недели) с соблюдением всех санитарных норм;
 3. Производственное обучение и профессиональная практика, лабораторные работы и практические занятияпроводятся полностью или частично набазе предприятий или в организациях ТиПО (в зависимости от специфики специальностей) в малых группах с соблюдением дистанции.

При необходимости производственное обучение и профессиональная практика, лабораторные работы и практические занятия переносятся на другие сроки.

34.При организации обучения в комбинированном формате:

1)расписание аудиторных занятий с указанием времени их начала и завершения составляется отдельно;

2) занятия в аудиториях проводятся с учётом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров, с отменой кабинетной системы;

3) организуется перерыв между занятиями индивидуально для каждой группы;

4) читальные залы в библиотеках закрываются, за исключением работы по книговыдаче;

5) проводится инструктаж студентов, педагогов, мастеров производственного обучения, других работников, родителей (законных представителей) о соблюдении санитарно-гигиенических требований;

6) медицинский работник ежедневно проводит мониторинг посещений и контроль за состоянием здоровья студентов и других работников.

К привлечению на проведение аудиторных занятий без их согласия не допускаются лица старше 65 лет и лица, состоящие на диспансерном учете по болезни.

 1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с порядком формирования учебно-методических комплексов, приведенном вПриложении 1.
 2. Организация занятий с использованием дистанционных образовательных технологии осуществляется в соответствии с порядком, приведенном в Приложении 2.
 3. Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с порядком, приведенном в Приложении 3.
 4. Учебный процесс в период ограничительных мер,связанных с распространением коронавирусной инфекции, организуется в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 4.
 5. Участники учебно-воспитательного процесса организаций ТиПО осуществляют деятельность в соответствии c функциями, приведенными в приложении 5.
 6. Проживание в общежитии студентов с учетом санитарно – эпидемиологических требований осуществляется в соответствии с порядком, приведенном в приложении № 6.
 7. Отменяется работа столовых (буфетов). Для организации питания студентов, проживающих в общежитиях допускается работа столовых (буфетов) исключительно на вынос. При этом объект общественного питания соблюдает все требования согласно действующих нормативных правовых актов и Постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан и территорий.
 8. Отменяются все виды мероприятий, в том числе культурные, воспитательные, массовые спортивные мероприятия.

 

3.1 Возобновление работы организаций ТиПО для обучающихся 1 курсов при улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации, постепенный переход к комбинированному и штатному форматам

 

 1. При устойчивом сокращении уровня заболеваемости осуществляется переход в комбинированный формат со второго семестра 2020-2021 учебного года обучающихся 1 курсов (на базе основного среднего, общего среднего, технического и профессионального образования).

По решению местных исполнительных органов и согласованию главных государственных санитарных врачей соответствующих территорий комбинированный формат определяется в соотношении не более 70% учебных дисциплин (модулей) в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

 1. При штатном режиме занятия в аудиториях проводятся с учётом масочного режима с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров, при заполняемости аудитории не более 15 человек.
 2. Организация ТиПО самостоятельно определяет перечень дисциплин (модулей) для проведения обучения в штатном и дистанционном режимах согласно рабочим учебным планам.

В штатном режиме для обучающихся 1 курсов проводятся дисциплины (модули), вынесенные на промежуточную, итоговую аттестацию (экзамен) и дисциплины (модули) в зависимости от специфики и содержания рабочих учебных планов и программ.

 1. Продолжительность аудиторных занятий должна составлять не более 45 мин в штатном режиме. Перерывы между занятиями не менее 10 мин, для санитарной обработки помещений.
 2. 47. При организации штатного режима обучения 1 курсов необходимо соблюдение следующих мер:

1) составление расписания занятий с указанием времени начала и завершения;

2) при необходимости увеличение число смен для сокращения физических контактов;

3) исключение аудиторной системы, каждая учебная группа находится в определенной аудитории;

4) ежедневный замер температуры обучающихся и педагогов медработником при входе;

5) проветривание, кварцевание аудиторий, кабинетов и остальных помещений;

6) мытье рук и использование специальных средств;

7) введение обязательного масочного режима;

8) влажная уборка аудиторий после каждого второго занятия;

9) влажная уборка между сменами в коридорах, рекреациях, холлах и других помещениях;

10) функционирование медицинских кабинетов и изоляторов для ежедневного замера температуры, выявления симптомов заболеваний, изоляции, в случаях выявления заболевших, контроля состояния обучающихся;

11) организация занятий физической культуры на свежем воздухе или постоянное проветривание спортивных залов;

12) читальные залы в библиотеках закрываются, за исключением работы по книговыдаче;

13) запрет на проведение внеклассных мероприятий и родительских собраний;

14) проведение всех оперативных совещаний в дистанционном формате;

15) проведение инструктажа студентов, педагогов, мастеров производственного обучения, других работников, родителей (законных представителей) о соблюдении санитарно-гигиенических требований;

16) обеспечение организаций ТиПО достаточным количеством дезинфицирующих средств для обработки поверхностей предметов, кабинетов, рекреаций, холлов и других помещений;

17) дезинфицирующие коврики для обуви у входа в организаций ТиПО, санитайзеры для обработки рук на всех этажах.

 1. При дуальном обучении занятия проводятся в штатном режиме на базе предприятий (организаций) и/или в организациях ТиПО с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

 

 

Глава 4. Организация учебного процесса в штатном режиме с соблюдением строгих мер санитарной безопасности

 

 1. При дальнейшем устойчивом улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации обучающиеся промежуточных и выпускных курсов переходят в штатный режим с соблюдением строгих мер санитарной безопасности.

Осуществляется постепенное возобновление работы колледжа.

При организации штатного режима обучения ограничить работу педагогов, относящихся к группе риска, имеющих следующие показания:

1) возраст старше 65 лет;

2) имеющие сопутствующие БСК (артериальная гипертония, ХСН и другие);

3) сопутствующие хронические заболевания верхней дыхательной системы (ХОБЛ, БА, фиброзные изменения в легких);

4) эндокринопатии (сахарный диабет, метаболический синдром, ожирение и другие);

5) иммунодефицитные состояния (онкологические, гематологические, больные на иммуносупрессивной терапии и др.);

6) беременные женщины;

7) другие тяжелые хронические заболевания.

Преподавателей, имеющих данные показания, рекомендуется переводить на дистанционную работу.

При организации обучения:

 • занятия в аудиториях проводятся с учётом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров, с отменой кабинетной системы;
 • организуется перерыв между занятиями индивидуально для каждой группы;
 • читальные залы в библиотеках закрываются, за исключением работы по книговыдаче;
 • проводится инструктаж студентов, педагогов, мастеров производственного обучения, других работников, родителей (законных представителей) о соблюдении санитарно-гигиенических требований.

Питание в столовой организуется по решению местных исполнительных органов и по согласованию главными государственными санитарными врачами соответствующих территорий.

 

Глава 5. Организация учебного процесса в полном штатном режиме с соблюдением строгих мер санитарной безопасности

 

 1. При благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации организация ТиПО начинает функционировать в полном штатном режиме.
 2. Восстанавливается расписание занятий, режим сменности, перемен. Возобновляется работа студенческих общежитий.
 3. Питаниев столовой организовывается в установленном порядке.

 

 

Приложение 1

к Методическим рекомендациям

по организации учебного процесса

в организациях технического и

профессионального, послесреднего

образования в период ограничительных мер,

связанных с недопущением

распространения коронавирусной инфекции

 

 

 

 Порядок формирования учебно-методических комплексов и цифровых образовательных ресурсов

 

Для обеспечения обучающихся учебно-методическими материалами необходимо наличие учебно-методических комплексов (далее — УМК) и цифровых образовательных ресурсов (далее — ЦОР) по дисциплинам (модулям) в соответствии с рабочими учебными программами.

УМК и ЦОР используются как в сетевом, так и в кейсовом вариантах в зависимости от потребностей и возможностей обучающихся.

УМК и ЦОР включают: рабочий учебный план и программа, электронный учебник, тестовые материалы, материалы для контроля качества усвоения материала, методические рекомендации для обучающегося по изучению дисциплины (модуля), организации текущего контроля успеваемости, рекомендаций для обучающегося по организации самостоятельной работы (подробно описывается объеми последовательностьработы), учебные (дидактические) пособия и другие. При необходимости УМК и ЦОР дополняются справочными материалами, литературой, ссылками на электронные ресурсы.

Требования к содержанию УМК и ЦОР:

1) актуальность и полнота информации, компактность ее представления. Материалы УМК и ЦОР должны быть максимально информативным и понятным, можетпостоянно дополняться;

2) комплексный характер: УМКи ЦОР должен содержать методическое обеспечение к видам и формам учебной деятельности студента;

3) четкая структуризация учебного материала: информация должна быть цельной и представлять собой некоторый завершенный смысл;

4) наглядность и понятность учебного материала: желательно использовать таблицы, схемы, рисунки, диаграммы, мультимедийные объекты (обучающие ролики, видео, звук, анимация и другие), а также разнообразные вспомогательные материалы (глоссарий, список литературы, тесты, справочники, методические указания).

К материалам прилагается сопроводительная записка, которая создается в электронном текстовом формате. В сопроводительной записке автор может написать любые разъяснения по курсу и рекомендации к его оформлению.

Текст создается в текстовом редакторе в следующем формате: шрифт Times New Roman, размером 12.

Если текст был сканирован, то он должен быть тщательно проверен на предмет корректности распознавания. Проверяется орфография и пунктуация.

Выделение частей текста (курсивом, жирным) должно быть четко обусловлено по смыслу. Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях.Приложения оформляются как продолжение документа на последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа.

Названия всех фрагментов содержания должны четко соответствовать заголовкам разделов в оглавлении.

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены по текстуили даны в приложении.

При использовании в содержании УМК, ЦОР и иных авторов, в том числе полученных через Интернет-ресурсы, необходимо указывать источники материалов (иллюстраций, чертежей, аудио- и видеофайлов и другие).

Учебно-методические материалы сконцентрированы на официальном сайте некоммерческого акционерного общества «Talap». На сайте также размещен единый Каталог видеоуроков, электронных учебников и дополнительных материалов для общего пользования.

 

 

Приложение 2

к Методическим рекомендациям

по организации учебного процесса

в организациях технического и

профессионального, послесреднего

образования в период ограничительных мер,

связанных с недопущением

распространения коронавирусной инфекции

 

 

 Порядок организация занятий с использованием дистанционных образовательных технологий

 

Занятия с использованием ДОТ проводятся по следующей схеме: Проведение онлайн-занятия +самостоятельная работа с учебно-методическими материалами по теме и проведение текущего контроля успеваемости обучающихся.

=

Проведение онлайн-занятия

При проведении онлайн-занятий преподаватель может использовать различные средства обучения: презентации, видеоуроки, интерактивные плакаты, веб-сайты и другие.

Онлайн-занятия проводятся по утвержденному расписанию занятий с помощью онлайн ресурса.

Порядок проведения онлайн-занятия:

1 шаг.Составление плана онлайн-занятия.

2 шаг.Техническая организация онлайн-занятия.

3 шаг. Подготовка видеоматериала.

Видеоматериал должен содержать следующие структурные компоненты:

1) вступительная часть — приветствие, озвучивание темы, цели и задачи занятия; определение места изучаемой темы внутри дисциплины/ модуля, краткое описание схемы занятия, рекомендации для обучающимся по просмотру видеоматериала;

3) содержательная часть – последовательно и системно излагается учебный материал согласно плану занятия с использованием необходимого учебного материала и выбором методов, средств и технологий обучения;

3) заключительная часть — выводы, рекомендации, обучающимся после просмотра видеоурока, рекомендуемая литература и Интернет источники для дополнительного изучения темы, заключительная фраза.

Длительность видеоматериала не должна превышать десяти минут.

Видеоматериал сопровождается демонстрацией изображений, видеофрагментов и другими.

4 шаг.Проведение онлайн-занятия.

Основное содержание онлайн занятия включает: вступление (приветствие, проверка качества сети и подключенных студентов, оглашение правил проведения занятия); презентация учебного материала; вопросы-ответы.

Внешний вид преподавателя должен соответствовать деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, аккуратность и не должен противоречить общепринятым нормам приличия.

Речь преподавателя должна быть грамотной, разборчивой и доступной для обучающихся; произношение отчетливым и ясным. Преподаватель должен убедительно, свободно и в достаточной мере эмоционально излагать материал, создавая эффект живого общения со студентами.

5 шаг.Закрепление изученного материала.

Все материалы размещаются на интернет — платформе и прикрепляются к каждой теме, доступны для скачивания и просмотра в любое время.

Часть занятий, которые невозможно освоить с использованием ДОТ, допускается перенести на следующий академический период (за исключением выпускных групп) взамен на освоение части учебного материала, которую возможно освоить с использованием ДОТ.

=

Таблица. Пример определения содержания дистанционного курса по дисциплине/модулю

Специальность: «Теория музыки»  Квалификация: …
  Что пройдено по программе:

 

 

 

дисциплины/ модули, темы (в том числе по ПО и ПП).

Общее кол-во часов

Что осталось из учебной программы:

 

 

 

дисциплины/ модули, темы (в том числе по ПО и ПП).

Общее кол-во часов

Что можно из оставшейся программы освоить через ДОТ:

дисциплины/ модули, темы (в том числе по ПО и ПП).

Общее кол-во часов

Что невозможно освоить по ДОТ и нужно перенести:

дисциплины/ модули, темы (в том числе по ПО и ПП).

Общее кол-во часов

Что можно освоить по ДОТ в этом году из программы следующего курса: 

 

дисциплины/ модули, темы.

Общее кол-во часов

1 курс
ПМ 01 Сольфеджио 104 часа Сольфеджио

Лады первой гептатоники

Гемиольные лады с одной увеличенной секундой, с двумя.

Лады второй гептатоники. 44 часа

 

 

 

 

Сольфеджио

Лады первой гептатоники

Гемиольные лады с одной увеличенной секундой, с двумя.

Лады второй гептатоники. 44 часа

2 курс   Мировая музыкальная литература с программы 2 курса 3 семестра. Биографии: Шуман, Шопен, Берлиоз, Лист.

Произведения: «Карнавал», «Любовь поэта», Фортепианное творчество Шопена, «Фантастическая симфония», «Годы странствий», «Прелюды».

44 часа

3 курс          
4 курс          
Содержание курса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

к Методическим рекомендациям

по организации учебного процесса

в организациях технического и

профессионального, послесреднего

образования в период ограничительных мер,

связанных с недопущением

распространения коронавирусной инфекции

 

 Порядок

проведения текущего контроля успеваемости,

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся организаций ТиПО осуществляются согласно приложению 2 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года №125 «Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования», приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №137 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям».

Итоговая аттестация обучающихся по программам медицинского образования осуществляется в соответствии с Правилами оценки знаний и навыков, обучающихся по программам медицинского образования, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2019 года № ҚР ДСМ-46.

Организации образования самостоятельны в выборе форм, порядка и периодичности осуществления текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут быть представлены различными видами учебной работы (тесты, практические задания, творческие задания и другие).

Проведение текущего контроля успеваемостиобучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий осуществляется посредством:

1) прямого общения обучающегося и преподавателя в режиме онлайн с использованием телекоммуникационных средств;

2) автоматизированных систем тестирования;

3) проверки индивидуальных заданий (выдача заданий на электронную почту обучающихся, мессенджеры).

Формы проведения текущего контроля успеваемости обучающихся определяет преподаватель с учетом цели, содержания учебного материала.

При проведении промежуточной аттестации с использованием ДОТ используются следующие формы:

1) тестирование с использованием автоматизированных систем тестирования с возможностью ограничения времени выполнения задания;

2) выполнение индивидуального проекта (онлайн, офлайн);

3) выполнение практического, творческого задания (онлайн, офлайн);

4) сдача экзамена в онлайн-режиме (в устной или письменной форме).

Тестовые задания, экзаменационные вопросы, практические и творческие задания заранее разрабатываются педагогами и размещаются на информационной платформе для общего доступа.

Ответственным за разработку тестовых заданий к промежуточной аттестации является педагог, ведущий дисциплину (модуль).

При тестировании с использованием автоматизированных систем тестирования с возможностью ограничения времени обучающийся входит в заранее определенное время на контрольную страницу курса, где размещен онлайн-тест. Обучающийся отвечает на вопросы, не выходя из сети и в режиме реального времени.

Итоговая аттестация проводится по заранее составленному графику проведения итоговой аттестации.

Итоговая аттестация обучающихся в организациях ТиПО, в том числе с применением ДОТ, проводится в сроки, предусмотренные графиком учебного процесса и рабочими учебными планами в форме, определенной ГОСТиПО.

Итоговая аттестация обучающихся по программам медицинского образования проводится в сроки, согласованные с организациями, аккредитованными уполномоченным органом в области здравоохранения по оценке знаний и навыков, обучающихся по программам медицинского образования.

Итоговая аттестация с использованием ДОТ проводится в режиме реального времени (онлайн).

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме освоившие образовательные программы.

Для лиц с особыми образовательными потребностями итоговая аттестация проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья обучающихся.

При организации итоговой аттестации для обучающихся с нарушениями слуха привлекается сурдопереводчик.

При проведении итоговой аттестации с применением ДОТдопускается проведение комплексных экзаменов в форме удаленного компьютерного тестирования с осуществлением обязательной идентификации личности обучающегося и контроля за соблюдением порядка проведения комплексных экзаменов.

Согласно графику учебного процесса на Интернет-ресурсе организации ТиПО размещается график онлайн-консультаций, предварительной защиты и защиты дипломного проекта (работы), процедура проведения онлайн-экзамена/защиты дипломных проектов (работ), приказ о допуске обучающихся к защите дипломного проекта (работы) и утвержденные темы дипломных проектов (работ).

До начала итоговой аттестации проводится инструктаж, в том числе о порядке проведения итоговой аттестации, правилах оформления работы, продолжительности выполнения работы, порядке подачи апелляции о несогласии с результатами итоговой аттестации.

Ознакомление обучающихсяс порядком проведения итоговой аттестации осуществляется организацией образования не менее чем за 20 рабочих дней.

Допуск к итоговой аттестации обучающихся оформляется приказом руководителя организации образования.

При проведении итоговой аттестации с использованием ДОТ организация образования обеспечивает:

1) идентификацию личности обучающихся, выбор способа которой осуществляется организацией самостоятельно (или применение технологий онлайн прокторинга, которые позволяют верифицировать обучающегося, отслеживать экран и поведение обучающегося);

2) контроль соблюдения установленных требований.

Идентификация обучающихся осуществляется посредством визуальной сверки личности обучающегося с данными документа, удостоверяющего личность, представленного обучающимся перед видеокамерой в развернутом виде. Обучающиеся должны быть заранее проинформированы о технических требованиях к оборудованию и каналам связи. Организация образования должна удостовериться в технической возможности обучающихся путем предварительной проверки связи.

Для проведения итоговой аттестации с использованием ДОТ в организации образования оснащаются помещения с необходимым комплектом оборудования, которое обеспечивает:

1) непрерывное видео и аудионаблюдение за обучающимися, видеозапись;

2) возможность демонстрации обучающимися презентационных материалов во время защиты дипломных проектов (работ).

Обучающиеся, участвующие в итоговой аттестации с использованием ДОТ, должны располагать техническими средствами и программным обеспечением, позволяющими обеспечить целостность процедуры.

Ответственным за предоставление программных средств и технической поддержки итоговой аттестации со стороны организаций образования является технический секретарь, который не позднее, чем за сутки до начала проводит проверку технических условий проведения итоговой аттестации.

За две недели до начала итоговой аттестации, обучающиеся должны представить, допущенные к защите дипломные проекты (работы) с рецензиями и презентационными материалами.

Время проведения защиты дипломного проекта (работы) определяется утвержденным графиком и доводится до сведения обучающихся не менее чем за три рабочих дня до начала защиты дипломных проектов (работ).

Защита дипломного проекта (работы), в том числе с применением ДОТ, проходит в виде демонстрации презентации.

В случае прерывания процесса защиты дипломного проекта (работы) с использованием ДОТ обучающийся немедленно обращается к техническому секретарю с ходатайством о его продолжении.

Выдача билетов может осуществляться в программе «генератор случайных чисел».

Компьютерное тестирование может быть проведено с помощью инструментов, встроенных в информационные системы, или с помощью отдельных инструментов. Процесс тестирования должен быть автоматизирован. Должны быть обеспечены автоматизированная обработка и хранения результатов тестирования.

При проведении итогового экзамена с использованием ДОТ, в случаях выполнения работ раньше установленного времени, разрешается завершение сеанса видеоконференцсвязи досрочно по разрешению председателя Комиссии.

При проведении итоговой аттестации с использованием ДОТ в случае возникновения технических неполадок обучающемуся предоставляется возможность прохождения итоговой аттестации в другой день и (или) другое время. В этом случае, технический секретарь оформляет электронный акт и направляет копию акта всем членам комиссии.

Вся процедура проведения итоговой аттестации записывается на видео.

Обучающийся, не явившийся на итоговую аттестацию по уважительной причине, пишет заявление в произвольной форме на имя председателя итоговой аттестационной комиссии и представляет документ, подтверждающий причину.

При получении положительного решения обучающийся сдает экзамен и (или) защищает дипломный проект (работу) в другой день заседания итоговой аттестационной комиссии, предусмотренный графиком проведения итоговой аттестации.

По решению Комиссии повторно допускаются к итоговой аттестации в текущем учебном году по соответствующему учебному предмету следующие обучающиеся:

1) получившие на итоговой аттестации неудовлетворительный результат;

2) не явившийся на итоговую аттестацию по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).

Документы, представленные о состоянии здоровья после получения неудовлетворительной оценки, не рассматриваются.

Результаты сдачи итоговых экзаменов и защиты дипломного проекта (работы) объявляются в день их проведения.

Результаты итоговой аттестации размещаются на интернет-ресурсе организации образования. Решение спорных вопросов осуществляется организацией ТиПО самостоятельно.

В исключительных случаях при возникновении иных обстоятельств, не зависящих от действий участников итоговой аттестации, Комиссия вправе принимать решение по изменению формы проведения итоговой аттестации в соответствии с пунктом 30 Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования(утверждены приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125)и определению результатов итоговой аттестации. При этом по итоговым экзаменам допускается выведение оценки по итогам текущей и промежуточной аттестации по данной дисциплине или модулю, по дипломному проекту (работе) ­­­­- по итогам проверки соответствия содержания заранее предоставленного проекта (работы) установленным требованиям.

При проведении итоговой аттестации с использованием ДОТ учет результатов осуществляется в электронно-цифровой форме. При этом сохранение сведений об итоговой аттестации на бумажном носителе является обязательным.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

к Методическим рекомендациям

по организации учебного процесса

в организациях технического и

профессионального, послесреднего

образования в период ограничительных мер,

связанных с недопущением

распространения коронавирусной инфекции

 

Требования к организации учебного процесса в период ограничительных мер,связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции

 

Обучение осуществляется с обеспечением ежедневного замера температуры обучающихся.

Для измерения температуры, проветривания и дистанцирования людей обеспечиваются следующие меры безопасности:

1) соблюдается расстояние не менее 1,5 метров между людьми;

2) занятия проводятся строго по предварительно утвержденным расписаниям (графикам);

3) в помещениях, аудиториях столы размещаются не менее одного метра друг от друга;

4) вход и нахождение в учебных и иных корпусах осуществляется с ношением защитных масок;

5) запрещается реализация продуктов питания в учебных и иных корпусах;

6) на входах в учебных и иных корпусах используются тепловизоры или бесконтактные термометры для измерения температуры. При наличии повышенной температуры тела (свыше 37°), обучающийся, сотрудник не запускаются, им рекомендуются обратиться в медицинское учреждение;

7) проводится дезинфекция (обработка) в корпусах и на территориях сотрудниками, прошедшими инструктаж по безопасному осуществлению дезинфекционных работ;

8) организуются специальные места для утилизации использованных масок, перчаток, салфеток, использованных при чихании и кашле;

9) обработка санузлов проводится каждые 2 часа с применением разрешенных к использованию дезинфицирующих средств;

10) проводится влажная уборка коридоров и учебных аудиторий, по расписанию (графику) в которых проводятся занятия, с применением дезинфицирующих и моющих средств.

11) К привлечению на проведение аудиторных занятий без их согласия не допускаются лица старше 65 лет и лица, состоящие на диспансерном учете по болезни.

Обучающиеся с температурой возвращаются домой, при выявлении заболевших обеспечивается переход на дистанционное обучение всей группы, колледж продолжает функционировать.

 

 

 

Приложение 5

к Методическим рекомендациям

по организации учебного процесса

в организациях технического и

профессионального, послесреднего

образования в период ограничительных мер,

связанных с недопущением

распространения коронавирусной инфекции

 

 

Функции участников учебно-воспитательного

процесса организаций ТиПО

 

 1. Руководитель организаций ТиПО:

1) обеспечивает информирование обучающихся, педагогов, других работников, родителей и иных законных представителей, обучающихся по всем вопросам организаций учебного процесса в период ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции через доступные виды связи, интернет-ресурсы организации образования;

2) принимает меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, педагогов и других работников,организации образовательного процесса, незамедлительно информирует вышестоящий орган управления и участников образовательного процесса о принятых мерах;

3) проводит разъяснительную работу со всеми участниками образовательного процесса:

об ответственности каждого за сохранение здоровья, о мерах предосторожности;

об организации индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, в том числе с применением информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникационных средств;

4) осуществляет связь с вышестоящим органом управления образования, другими государственными органами по вопросам организации учебного процесса и иным вопросам;

5) утверждает план работы организации образования, расписание занятий;

6) создает условия для организации учебного процесса, в том числе технические;

7) осуществляет контроль за организацией учебно-воспитательного процесса;

8) осуществляет обратную связь с педагогами, обучающимися и их родителями (законными представителями);

9) организует работу педагогов и других работников организации;

10) организует обучение педагогов по реализации дистанционных образовательных технологий;

11) обеспечивает доступ обучающихся к интернет платформам, цифровым образовательным ресурсам;

12) контролирует деятельность участников учебного процесса;

13) принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы;

14) определяет ответственного (заместителя руководителя) за организацию учебного процесса с использованием ДОТ.

 1. Заместители руководителя, заведующие отделениями, методисты:

1) планируют и осуществляют организацию и координацию учебного процесса с использованием ДОТ;

2) разрабатывают инструкции использования информационных ресурсов для обучения с использованием ДОТ;

3) составляют рабочие учебные планы, учитывающие особенности ДОТ в соответствии с ГОСТиПО;

4) консультируют по вопросам учебного процесса с использованием ДОТ, оказывают методическую и техническую помощь в создании ЦОР;

5) обеспечивает регулярное обновление и систематизацию учебно-методических ресурсов;

6) организуют разработку мероприятий, направленных на освоение учебных программ обучающимися;

7) организуют работу по формированию учебных материалов, в том числе электронных учебно-методических комплексов, электронных образовательных ресурсов;

8) составляют расписание занятий, график учебного процесса, которые размещаются на интернет-платформах организации ТиПО (при необходимости формирует расписание занятий в соответствии с учебным планом, предусматривая дифференциацию по группам и продолжительность времени проведения занятий);

9) совместно с педагогами определяют организацию учебной деятельности обучающихся (методы и приемы обучения, сроки получения заданий обучающимися и представления ими выполненных работ);

10) осуществляют информирование всех участников учебно-воспитательного процесса (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных работников) об организации работы и результатах обучения;

11) осуществляют методическое сопровождение в ходе организации учебного процесса с применением информационно-коммуникационных технологий;

12) организуют деятельность педагогов в соответствии с утвержденным графиком работы;

13) контролируют ход проведения учебно-воспитательного процесса, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации;

14) осуществляют обратную связь с участниками учебно-воспитательного процесса;

15) координируют работу по выполнению учебной нагрузки педагогами;

16) готовят отчетную информацию об организации обучения с использованием ДОТ.

 1. Педагоги:

1) разрабатывают цифровые образовательные ресурсы, учебно-методические комплексы с необходимыми учебно-методическими материалами (в том числе видеоматериалами) в электронном виде и проводят занятия;

2) разрабатывают средства контроля знаний;

3) разрабатывают и рассылают обучающимся тематический график освоения соответствующих разделов с указанием времени работы над каждой темой, сроками выполнения работ;

4) проводят синхронные и асинхронные консультации с обучающимися, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями;

5) применяют оптимальные и разнообразные виды работ, доступные информационно-коммуникационные технологии;

6) своевременно осуществляют корректировку поурочного планирования и структуризацию учебных материалов;

7) своевременно доводят информацию о применяемых видах работ, о форме и сроках проведения онлайн занятий, участия в офлайн занятиях, сроках сдачи домашних работ до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей);

8) обеспечивает регулярное обновление учебно-методических ресурсов (в том числе видеоматериалов);

9) оценивают выполнение обучающимися учебных работ в соответствии с критериями оценивания, предусмотренными для каждой дисциплины или модуля;

10) проходят обучение и (или) повышение квалификации в области использования ДОТ в учебном процессе;

11) контролируют успеваемость и посещаемость;

12) поддерживают оперативный контакт с обучающимися;

13) проводят занятия в соответствии с утвержденным графиком обучения, осуществляет контроль за самостоятельной работой;

14) выполняют учебную нагрузку;

15) ведут документацию, связанную с дистанционным обучением.

 1. Педагоги, выполняющие функции руководителей групп:

1) информируют родителей (законных представителей) о режиме работы, об изменения в расписании, об организации учебного процесса, о ходе и итогах учебной деятельности обучающихся, в том числе в условиях применения информационно-коммуникационных технологий, телекоммуникационных средств и самостоятельной работы обучающихся;

2) осуществляют связь с обучающимися и их родителями (законными представителями);

3) контролируют успеваемость и посещаемость.

 1. Обучающийся:

1) самостоятельно изучает учебные курсы с помощью средств;

2) посещает дистанционные учебные занятия в режиме онлайн и (или) офлайн;

3) сдает все виды контроля согласно расписанию и графику учебного процесса;

4) находится на связи с педагогами;

5) своевременно знакомится с расписанием, темами, содержанием занятий через доступные средства связи;

6) самостоятельно выполняет задания, в том числе через доступные средства связи, которые установлены организацией ТиПО;

7) своевременно представляет выполненные задания педагогу через доступные средства связи;

8) использует доступные цифровые образовательные ресурсы.

 1. 6.Родители (законные представители) обучающихся:

1) знакомятся с графиком работы, расписанием занятий, процессом организации учебно-воспитательной работы;

2) осуществляют контроль за выполнением обучающимися заданий;

3) поддерживают связь с педагогами, с руководителями групп;

4) создают условия для обучения;

5) принимают меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, создают необходимые условия для здоровья обучающихся и предотвращения их от заражения инфекционными заболеваниями.

 1. Ответственный за ДОТ:

1) осуществляет взаимодействие с администраторами интернет —  платформ/АИС по разработке инструкций и рекомендаций для участников учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий;

2) проводит мониторинг по выявлению готовности студентов и преподавателей к организации учебного процесса с использованием ДОТ;

3) участвует в организации онлайн-совещаний совместно с отделами ТиПО управлений образования регионов, с разработчиками интернет — платформ, организациями ТиПО по вопросу создания технических условий (подготовка серверов, выбор программного обеспечения и другие);

4) определяет совместно с администраторами АИС/платформ графика проведения обучающих вебинаров для педагогов организаций ТиПО.

 1. Учебно-методические центры (кабинеты) при управлениях образования областей и городов республиканского значения:

— оказывают консультативно-методическую помощь организациям ТиПО в организации учебного процесса, составлении расписания, графика  учебного процесса, в том числе с учетом использования дистанционных образовательных технологий.

 

Методические рекомендации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6

к Методическим рекомендациям

по организации учебного процесса

в организациях технического и

профессионального, послесреднего

образования в период ограничительных мер,

связанных с недопущением

распространения коронавирусной инфекции

 

Порядок проживания в общежитии студентов с учетом санитарно – эпидемиологических требований

 

В общежитиях организаций образования приостанавливается проведение досуговых и иных массовых мероприятий, усиливается контроль за санитарной обработкой помещений и обеспечением установленного пропускного режима.

Выход из общежития допускается для посещения учебных занятий и в исключительных случаях. Вход и выход из здания проживающих, посещение общежитий посторонними не допускается.

Ограничиваются или максимально исключаются личные контакты.

Посещение бытовых, душевыхкомнат, и других общественных помещений строгорегламентируется по времени.

Каждый этаж общежития оборудуется бесконтактными диспенсерами-распылителями или санитайзерами с дезинфицирующим раствором для их дозаправки.

В общежитиях создаются условия (обеспечение бытовыми условиями, компьютером, интернетом) для обучения в дистанционном формате.

На время обучения в дистанционном формате, проживающие в общежитиях лица не выезжают к местам постоянного проживания или иные места,за исключением выходов для покупок в продуктовых магазинах и аптеках.

Обучающиеся при временном выезде из общежития на время обучения в дистанционном режиме письменно уведомляют, в том числе посредством электронной связи, организацию образования, указав время выезда из общежития, время возвращения и место, куда он направляется.

Организация образования уведомляет родителей (законных представителей) о выезде из общежития, несовершеннолетнего обучающегося.

Организации образования проводит мониторинг состояния здоровья обучающегося, вернувшегося после выезда из общежития, в течение 14 календарных дней со дня возвращения.

В отношении обучающихся, оставшихся проживать в общежитии, рекомендуется организовать ежедневное измерение температуры тела. При необходимости следует обеспечить обучающихся медицинскими термометрами.

В общежитиях проводятся следующие противоэпидемические мероприятия:

 • исключается совместный прием пищи обучающимися;
 • проводится постоянно влажная уборка с применением дезинфицирующих средств в туалетах, умывальных, душевых и бытовых комнатах;
 • места общего пользования обеспечиваются средствами для мытья рук и антисептиками;
 • увеличивается частота и качество уборки (дополнительная обработка ручек, других поверхностей);
 • вход и выход обучающихся из общежитий регистрируется в журнале;
 • случаи повышения температуры тела обучающихся, оставшихся проживать в общежитии, или иных признаков острых респираторных вирусных инфекции (далее – ОРВИ) регистрируются в журнале;
 • обеспечивается особый контроль за студентами с хроническими заболеваниями с учетом групп риска.

 Обучающимся необходимо:

1) находиться в своих комнатах и максимально ограничить посещение других комнат в общежитии;

2) воздержаться от посещения общественных мест, ограничить выходы с территории общежитий, за исключением выходов для покупок в продуктовых магазинах и аптеках;

3) минимизировать время нахождения за пределами территории общежития;

4) использовать маску (респиратор) в общественных местах;

5) избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа);

6) мыть руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми;

7) дезинфицировать используемые гаджеты, оргтехнику и поверхности;

8) пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка, посуда и так далее);

9) содействовать повышению санитарной дисциплины и ответственности;

10) регулярно проводить санитарную обработку комнат, в которых они проживают.

 

 

Методические рекомендации